Een nieuw jaar ligt voor ons

Elly 2017zondag 31 december 2017 18:06

Voor ons ligt een nieuw jaar
Een jaar waarin van alles kan gebeuren.
Voor de ChristenUnie is het ook een belangrijk jaar. Er zijn immers verkiezingen op 21 maart.
Een goed moment om terug te kijken en u te vertellen wat wij, mede door uw stem, de afgelopen 4 jaar hebben kunnen doen.

Ik kwam als wethouder in het college namens de ChristenUnie. Ik kreeg de prachtige portefeuilles, jeugdhulp, onderwijs en duurzaamheid. Portefeuilles waar we veel van onze ChristenUnie-standpunten konden verwezenlijken.
Daar heb ik dan ook met hart en ziel aan gewerkt.
Ik zal u kort iets vertellen wat we op deze drie portefeuilles hebben bereikt.

Ten eerste de jeugdhulp.
Deze ging van de provincie naar de gemeente. Een nieuw beleidsterrein dus. Tegelijk met deze overheveling kwam er ook een bezuiniging mee van vele miljoenen voor de komende jaren. Hoe moesten we dat aanpakken. bezuinigen maar ook de kinderen die dat nodig hadden goed helpen.
Dat hebben we op twee manier gedaan.
Ten eerste door meer in te zetten op preventie. Als het goed is wordt in januari ons preventieve plan aangenomen. We gaan dan o.a. ouders met baby’tjes eerder helpen en de ondersteuningsteams van scholen versterken.
Daarnaast hebben we de hulp ook slimmer georganiseerd. Zo kunnen de hulpverleners veel makkelijker samenwerken en hulp sneller zwaarder en lichter maken als dat kan. Moet een kind toch uit huis geplaatst worden dan beginnen we meteen met nadenken over hoe een kind weer terug kan naar huis.

Voor het onderwijs hebben we voor ruim 2,2 miljoen per jaar de ontwikkeling van het jonge kind ondersteund. Leidsters van peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1 en 2 hebben door excellent te werken veel achterstanden van peuters en kleuters weten weg te werken. Maar we hebben ook 1 miljoen extra uitgegeven om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en kinderen extra hulp en steun te geven op school als ze het moeilijk hadden.
De beste manier om uit armoede te komen is te zorgen dat je een goed diploma haalt. Daarom zorgden we ervoor dat minder jongeren de school zonder diploma verlaten en hebben we afspraken gemaakt met bedrijven om het onderwijs goed aan te laten sluiten op het werk.
Een paar scholen gingen aan de gang om het onderwijs te vernieuwen door de kinderen nieuwsgieriger te maken en zelf dingen uit te laten zoeken. Ontwerpend en onderzoekend leren heet dat. Naast het grote plezier dat kinderen er in hebben leren ze er ook heel veel van.

Mijn derde portefeuille was duurzaamheid. Misschien wel de meest uitdagende klus. Een masterplan moest er komen. Tja, hoe pak je dat aan? Eén ding vond ik heel belangrijk. Dat het een plan werd dat met de inwoners en bedrijven samen geschreven werd. We hebben samenkomsten georganiseerd en een grote groep inwoners heeft meegedacht. Zo kwamen we op 6 speerpunten.
Het grootste is natuurlijk Energie. Want Lelystad moet in 2025 energie-neutraal zijn. Daarom bouwen we nieuwe windparken en gaan we huizen verduurzamen. We leggen heel veel zonnepanelen op veel daken.
Maar ook circulaire economie is een speerpunt. We gaan meer grondstoffen uit ons afval halen en minder restafval verbranden door een nieuwe manier van inzamelen in te voeren. Vanaf januari zult u er veel informatie over krijgen. Hou uw brievenbus in de gaten!
Ons vervoer gaat langzamerhand over op electrisch en het onderhoud van de stad wordt milieuvriendelijker.
Speerpunt 6, nadrukkelijk door de inwoners toegevoegd is onderwijs en ondernemen. De jongeren hebben via het technasium uitdagende opdrachten gekregen, zoals bijvoorbeeld hoe kun je composiet recyclen en ze hebben meegedaan aan de Young Solar-tour met een zelfgebouwde solarboot.
Tenslotte hebben we besloten om als gemeente alles duurzaam in te kopen en hebben veel ambtenaren een cursus gevolgd om duurzaam te denken bij al hun werkzaamheden.

Nou, zoals u lezen kunt hebben we heel veel gedaan. Daarbij heb ik Gods steun mogen ervaren, vooral ook als het spannend of moeilijk was.
Graag gaan we als ChristenUnie door in het nieuwe jaar. Daarvoor is het heel belangrijk dat u uw stem opnieuw of misschien voor het eerst op ons gaat uitbrengen. Want alleen als we genoeg zetels halen kunnen we weer meedoen in het college. En denk niet dat uw stem niet telt want in Westerwolde ging 1 zetel voor de ChristenUnie net niet door omdat ze 2 stemmen tekort kwamen. Uw stem maakt dus echt verschil!

Met vriendelijke groet,

Elly van Wageningen
Wethouder Onderwijs, Jeugdhulp, en Duurzaamheid

« Terug