ANBI

Gegevens ANBI en giften

ChristenUnie Lelystad verantwoordt de door haar ontvangen giften op basis van het Giftenreglement van de landelijke ChristenUnie en verantwoordt het financieel verslag op basis van de Wet Financiering Politieke Partijen.
1.            Statutaire naam:                ChristenUnie Lelystad
2.            RSIN-nummer:                   815006299
3.            KvK-nummer:                    39084550
4.            Post- en bezoekadres:     Landfort 74, 8219 AL Lelystad
5.            Doelstelling:
De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt: Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea. De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop. ChristenUnie Lelystad heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.
6.            Hoofdlijnen beleidsplan:
De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:
1.            afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
2.            giften
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.
De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.
7.            Samenstelling bestuur:
Voorzitter | Hildebrand Bijleveld (2018-)
Secretaris | Christine van Gaalen (2018-)
Penningmeester | Benjamin van Bilsen (2014-)
8.            Beloningsbeleid: 
Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of anderssoortige vergoedingen.
9.            Giften: 

2014

2015

2016

2017

Aantal giften

58

53

48

52

Totale som

2225

1855

2040

1935

Anonieme giften

Geen

Geen

Geen

Geen

Boven 4500 euro

Geen

Geen

Geen

Geen

10.            Financieel jaarverslag:
Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2017