Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nieuwe verkiezingsprogramma: geloof in meer!
Lelystad groeit snel. Hoe we met die groei omgaan ga jij bepalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De ChristenUnie grijpt de groei aan om van Lelystad een plek te maken waar bedrijven voor banen zorgen, duurzaamheid een belangrijk speerpunt is, de jeugd volop kansen krijgt en de zorg voor jong en oud goed geregeld is.
Ons nieuwe verkiezingsprogramma heeft daarom als titel: geloof in meer. Uiteraard is dit ook een knipoog naar onze identiteit. 
Download het verkiezingsprogramma

Hieronder vind je de tekst van het Verkiezingsprogramma:
Meer economische groei door investeringen in logistiek en toerisme
Lelystad groeit. De ontwikkeling van Lelystad Airport en de Flevokust, de goede verbinding via het spoor en de perfecte bereikbaarheid via de A6 maken onze stad tot een ideale omgeving voor logistieke bedrijven. Recent werd dit opnieuw bevestigd met de aanleg van het grootste distributiecentrum van Europa op industrieterrein Larserpoort. Ook voor toeristen is onze stad aantrekkelijk. Er komt een Van der Valk Hotel en Lelystad is een vaste vertrek-, aankomst- en aanleghaven geworden van grote riviercruises. Voor deze economische bedrijvigheid zijn duidelijk aanwijsbare redenen. Lelystad ligt centraal in Nederland, onze infrastructuur is goed en de polder biedt bedrijven veel ruimte. Bovendien zijn voor toeristen plekken als Bataviastad, het Natuurpark, de Oostvaardersplassen en straks de Markerwadden zeer aantrekkelijk. De ChristenUnie vindt dat Lelystad zich op deze sterke punten maximaal moet profileren en kansen die zich voordoen moet benutten. Kansen zien wij bijvoorbeeld in de samenwerking met Amsterdam. Het project ‘Amsterdam bezoeken en Holland zien’ is daarvan een mooi voorbeeld.

Daarom:
1. Zetten wij in op Lelystad als hét groene logistieke knooppunt van Nederland, namelijk door: de aanwezigheid van een goede overslaghaven, onze Flevokust met faciliteiten voor duurzame brandstof, in de toekomst een treinverbinding naar de overslaghaven en een duurzaam gebouwde luchthaven die opent in 2019.
2. Willen wij toerisme bevorderen door het faciliteren van riviercruiseschepen en door verbetering van de natuurschatten Markerwadden en Oostvaardersplassen.

Meer bedrijvigheid en banen
De komst van nieuwe bedrijven in Lelystad betekent meer nieuwe banen. De ChristenUnie ziet graag dat nieuwe bedrijven in onze gemeente werknemers uit hun directe omgeving halen. Dan profiteert de bevolking van Lelystad pas echt van groei. Bovendien vervuilt forensenverkeer dan niet onnodig de natuur. Nieuwe bedrijven kiezen alleen voor mensen uit Lelystad als onze inwoners de juiste kwalificaties hebben. Daarom is het van groot belang dat we het Lelystadse onderwijs afstemmen op het bedrijfsleven. De ChristenUnie koestert ook de bedrijven die we al hebben in onze gemeente. Voor hen is het specifiek belangrijk dat het aanvragen van vergunningen soepel en zorgvuldig verloopt. Het bedrijvenloket is een goed instrument om wensen en signalen van onze ondernemers in beeld te krijgen. Voor een goed ondernemersklimaat dragen gemeente en het bedrijfsleven gezamenlijk de verantwoordelijkheid.

Daarom:
1. Laten we onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Zo weet het onderwijs wat het bedrijfsleven zoekt.
2. Proberen we jongeren enthousiast te maken voor opleidingen die een goed perspectief bieden op de arbeidsmarkt.
3. Moet iedere jongere onafhankelijk van zijn of haar afkomst evenveel kans hebben om stage te lopen.
4. Streven we ernaar dat ook werkende mensen zich blijven ontwikkelen en dat dit mogelijk is door tweejarige opleidingen tussen MBO- en HBO-niveau, bijvoorbeeld op Windesheim Flevoland.
5. Worden ondernemers in het stadhuis vlot geholpen. Vergunningen worden, mits in orde, snel verleend.

Meer aandacht voor bijzondere werkplekken
Door ziekte en beperkingen zijn sommige mensen niet op reguliere werkplekken inzetbaar. In veel gevallen gaat het om tijdelijke beperking, door bijvoorbeeld een burn-out of hernia. Maar er zijn ook mensen met structurele beperkingen die vragen om een werkplek op maat. De ChristenUnie streeft ernaar dat iedereen, jong en oud, een passende baan heeft. Als blijkt dat passend werk niet mogelijk is, dan willen we dat deze uitkeringsgerechtigden toch worden aangespoord. Want iedereen heeft een talent, telt mee en moet dus de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Daarom:
1. Werken we samen met het bedrijfsleven om werkplekken te creëren óók voor mensen die moeite hebben in een reguliere baan. Hierin speelt het Werkbedrijf Lelystad een belangrijke rol.
2. Willen we dat bedrijven en organisaties banen creëren speciaal voor mensen met een geringe ‘verdiencapaciteit’.
3. Zoeken we mogelijkheden om mensen op een veilige plek te laten re-integreren.
4. Willen we een sociale coöperatie. Mensen met een uitkering krijgen dan de kans om een eigen bedrijf of onderneming te starten. De administratieve rompslomp van de onderneming wordt deze mensen uit handen genomen.

Meer aandacht voor leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
Er is in Lelystad een groep 55-plussers die door leeftijdsdiscriminatie bijzonder veel moeite heeft om een nieuwe baan te vinden. Deze 55-plussers hebben veel capaciteiten en ervaring, maar komen toch niet aan het werk. Het verplicht solliciteren leidt voor hen vaak tot een stroom van afwijzingen. Dit zorgt voor stress en een negatief zelfbeeld, waardoor betaald werk vinden nog lastiger wordt.

Daarom:
1. Dienen de gemeente en het Werkbedrijf begripvol om te gaan met 55-plussers die een baan zoeken en moeilijk aan werk komen.
2. Krijgen mensen ruimhartig de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen. Dit vergroot hun kans op betaald werk aanzienlijk.
3. Moet de Gemeente Lelystad de ruimte opzoeken om het aantrekkelijker te maken om een parttime en/of tijdelijke baan te accepteren.

Gedegen financieel beleid
De belangrijkste inkomsten voor de gemeente Lelystad zijn de uitkering van de Rijksoverheid en de lokale belastingen. De ChristenUnie staat voor degelijk financieel beleid en een gematigd uitgavenpatroon. Dat betekent niet meer uitgeven dan er binnenkomt en geen onnodige verkwisting van geld door ambtelijke bureaucratie. Bij het opstellen van de begroting kijken we meerdere jaren vooruit en zoeken we naar een juiste balans om de nodige uitgaven te doen en tegenslagen op te kunnen vangen. Nu de economie weer aantrekt, zal er ook meer vraag zijn naar Lelystadse grond. Hierbij streven we naar een positief financieel resultaat voor de gemeente.

Daarom:
1. Moet de gemeentebegroting worden opgesteld met oog op een periode van minimaal 4 jaar.
2. Willen we de inkomsten van de gemeente uit belasting op hetzelfde niveau houden. De burger merkt dit niet in zijn portemonnee.
3. Is verhoging van de OZB alleen mogelijk als de uitvoering van hele belangrijke maatschappelijke taken in gevaar komt.
4. Beperken we de financiële risico’s door geen onverantwoorde grondposities in te nemen.

Meer aandacht voor mantelzorg en WMO
Steeds meer mensen blijven thuis wonen als ze oud, ziek of fysiek beperkt zijn. Vaak zijn er mantelzorgers die deze mensen helpen. De ChristenUnie heeft groot respect voor hen en waardeert hun inzet enorm. Ondanks de ingrijpende veranderingen in de zorg, moeten mantelzorgers hun belangrijke werk kunnen volhouden. Daarom wil de ChristenUnie dat mantelzorgers, of ze nu jong of oud zijn, alle benodigde steun krijgen om voor de ander te zorgen. Daarnaast dient de gemeente als vangnet voor mensen die het niet alleen redden en geen of weinig mantelzorgers om zich heen hebben.

Daarom:
1. Willen we mantelzorgers aan het loket goede ondersteuning geven bij bijvoorbeeld de aanschaf van hulpmiddelen. Zo kunnen zij zich vooral richten op de verzorging en ondersteuning van de mensen voor wie zij zorgen.
2. Willen we dat het keukentafelgesprek wordt gevoerd met zoveel mogelijk betrokkenen. Dit zijn onder andere de zorgaanvrager, gezinsleden, mantelzorgers en/of een onafhankelijke cliëntondersteuner. Juist in die samenspraak kan de gemeente zorg op maat garanderen.
3. Willen we dat bij een hulpvraag niet alleen gekeken wordt naar wat iemand niet meer kan, maar ook naar wat iemand juist wel kan. Zo willen we mensen stimuleren om bezig te zijn met wat voor hen zinvol is, bijvoorbeeld doordat het hen activeert en minder eenzaam maakt. Een geluksbudget kan hierbij helpen.
4. Moeten mensen die zorg nodig hebben – jong en oud – gebruik kunnen maken van logeervoorzieningen of ‘respijthuizen’ in een fijne en zorgzame omgeving. Het biedt mantelzorgers gelegenheid om hun geliefde tijdelijk toe te vertrouwen aan de zorg van anderen en zelf ‘er even uit’ te kunnen om de zorg langer vol te kunnen houden.

Meer preventief gezondheidsbeleid
Een gezonde leefstijl is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Maar als mensen die verantwoordelijkheid niet nemen, hebben ze vaker te maken met ziekten en zijn ze minder fit. Dit is voor hen onprettig en het jaagt de maatschappij op kosten. Daarom wil de ChristenUnie pro-actief te werk gaan om mensen fysiek en geestelijk gezond te houden. We willen sportactiviteiten ondersteunen en voorkomen dat mensen sociaal geïsoleerd raken.

Daarom:
1. Vinden we het belangrijk dat Lelystad blijft meedoen met het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Dit is een initiatief dat onder meer gezonde voeding op scholen promoot en sportactiviteiten in de buurt organiseert.
2. Willen we dat bij gezondheidscentra ‘welzijnsrecepten’ worden meegegeven. Bij zo’n recept schrijft de huisarts niet uitsluitend medicijnen voor, maar adviseert de arts om mee te doen aan welzijnsverhogende activiteiten in de buurt.
3. Blijft de gemeente het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) steunen. Het IDO draagt met veel sociale activiteiten concreet bij aan het geluk van een grote groep Lelystedelingen. Ook Hulp In Praktijk (HIP), onderdeel van het IDO verdient de steun van de gemeente. Daardoor kunnen vrijwilligers zich belangeloos inzetten om hun medemens te helpen met kleine klusjes zoals tuinonderhoud, verhuizen en schoonmaken.

Meer eenzaamheidsbestrijding onder ouderen
Eenzaamheid komt ook in Lelystad veel voor. Vooral onder ouderen. Als je minder mobiel wordt en je krijgt steeds meer lichamelijke ongemakken, dan is het moeilijk om contacten te onderhouden. De ChristenUnie wil eenzaamheid in Lelystad voorkomen en oplossen. We vinden het een interessant idee om mensen bij elkaar te laten wonen, waardoor sociaal contact altijd binnen handbereik is. Dat kan in speciale woonvormen die hiervoor ontwikkeld zijn. Ook willen we meer aandacht voor eenzaamheid als er zorg wordt verleend door de gemeente.

Daarom:
1. Willen we dat alle ouderen vanaf 75 jaar bezocht worden, om te vragen hoe het met ze gaat.
2. Is bij het keukentafelgesprek eenzaamheid vast onderwerp van gesprek.
3. Willen we vernieuwende ideeën uitproberen, zoals bijvoorbeeld een peuteropvang in een verzorgingshuis of het organiseren van contactmomenten tussen ouderen en jongeren (generatieproeverijen).
4. Willen we een onderzoek naar speciale woonvormen waarbij ouderen bij elkaar kunnen wonen en ook (deels) voor elkaar zorgen. Dat kan bijvoorbeeld in de directe omgeving van multifunctionele accommodaties (MFA’s), waar al activiteiten georganiseerd worden.

Meer aandacht voor het doorbreken van de armoedecirkel
Volgens de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau zou bijna 10 procent van de Lelystadse bevolking onder de armoedegrens leven. Een deel van deze mensen zit in de bijstand, maar er zijn ook werkenden die kampen met financiële problemen. Armoede leidt vaak tot sociale spanningen, stress en slechtere (school)prestaties. Zo wordt het leven uitzichtloos en zijn kinderen vaak geneigd hun opleiding af te breken om te gaan werken, een opleiding volgen heeft immers op de korte termijn geen zin. De armoedecirkel die zo ontstaat moet doorbroken worden.

Daarom:
1. Gaan we naast de schuldhulpverlening de financiële spreekuren uitbreiden.
2. Willen we dat het IDO door kan gaan met het verlenen van de schuldhulp. Op dit moment hebben zij een halve fte extra nodig om dit volgens de richtlijnen te kunnen uitvoeren. De gemeente moet dit financieren.
3. Vragen we verenigingen, scholen, woningbouwcorporaties, wijkteams en jeugdzorg alert te zijn op signalen van armoede. Zo kunnen mensen snel geholpen worden.
4. Willen we dat de voedselbank haar werk goed kan blijven doen.
5. Hebben mensen die vanwege een licht verstandelijke beperking moeite hebben hun financiën op orde houden, recht op permanente ondersteuning.
6. Doen we er alles aan om kinderen uit gezinnen waar armoede heerst een goede opleiding te laten afmaken.
7. Hebben we ook aandacht voor jongeren die soms makkelijk in de financiële problemen kunnen raken. Er is aandacht voor preventie door bewustwording op scholen.

Aandacht voor nieuwkomers
Lelystad heeft een taak om vluchtelingen met een status te huisvesten en mee te laten doen in de samenleving. Dat is wat ons betreft een bijbelse opdracht. Bij het meedoen hoort beheersing van de Nederlandse taal. Ook het hebben van (vrijwilligers)werk is belangrijk. We verwachten dat statushouders zich hiervoor inspannen. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen geldt dat ze zoals ieder mens recht hebben op (tijdelijk) onderdak.

Daarom:
1. Is goede begeleiding van statushouders nodig om hun integratie succesvol te laten verlopen.
2. Is het integratieproces van de statushouder gericht op het uitvoeren van (vrijwilligers)werk.
3. Worden activiteiten vanuit de samenleving, die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen, gestimuleerd en ondersteund.

Lelystad als (op)groei stad
De jeugd doet Lelystad bruisen en zorgt voor energie. De ChristenUnie wil graag dat jongeren zich betrokken voelen op onze stad. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien op een veilige plek en zich goed ontwikkelen. Elk kind is waardevol en verdient blijvende aandacht, ook als er problemen zijn. We hechten aan stabiele gezinnen en leuke activiteiten voor jongeren. Goed jongerenwerk is nodig om de jeugd een steuntje in de rug te geven. Een jongerenwerker kan door zijn contacten in de buurt problemen vroeg-signaleren en in samenwerking met (jeugd)hulpverlening en politie hulp bieden.

Daarom:
1. Zorgen we ervoor dat voldoende jongerenwerkers in Lelystad actief blijven. Zij moeten streven naar duurzame relaties met jongeren.
2. Moet jongerenwerk uitgevoerd worden door de partij die hierin het beste is.
3. Stimuleren we jongeren initiatief te nemen én te ondernemen. De stad is ook echt van hen. We luisteren naar wat zij nodig hebben en stellen geld beschikbaar om ideeën daadwerkelijk uit te voeren, zoals het inrichten van een jongerenlokaal in de stad.

Goed onderwijs voor iedereen
De ChristenUnie wil iedereen goed onderwijs bieden. Goed onderwijs is onderwijs waar je wat aan hebt, dat past bij jouw toekomstdroom en waardoor je je talenten kan ontwikkelen en benutten. De ChristenUnie heeft daarom de bouw van de nieuwe school gesteund in de wens om het Voortgezet Onderwijs te ontwikkelen tot een plek voor een krachtig VMBO en een inspirerende HAVO/VWO. We hebben daarnaast ook 1 miljoen euro extra ingezet voor het onderwijs in Lelystad omdat we onderwijs belangrijk vinden. Dit bedrag is gebruikt om peuters en kleuters extra te helpen, zodat zij in groep 3 niet met een achterstand beginnen. We hebben het ook gebruikt om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op het bedrijfsleven. En we hebben actief jongeren zonder startkwalificatie aangespoord om weer naar school te gaan. Een effectieve aanpak.

Daarom:
1. Willen we structureel 1 miljoen euro blijven vrijmaken voor het onderwijs.
2. Blijven we stevig inzetten op het onderwijs aan peuters en kleuters.
3. Ondersteunen we van harte de plannen om binnen de nieuwe scholengemeenschap identiteit en mensvorming een waardevolle plek te geven.
4. Willen we dat de nieuwe school veilig en goed te bereiken wordt vanuit alle richtingen van Lelystad.
5. Blijven we inzetten op het voorkomen van schooluitval.
6. Ondersteunen we plannen die mogelijk maken dat hoogbegaafde kinderen in Lelystad naar school kunnen.
7. Willen we blijven profiteren van de kennis en samenwerking met Windesheim. Hierdoor kan ons onderwijs verbeterd worden.

Blijvende aandacht voor jeugdzorg voor jongeren en kinderen in de problemen
Soms gaat het allemaal niet zo makkelijk. Als een kind of jongere bijvoorbeeld een handicap heeft of gedragsproblemen, dan willen we dat in Lelystad ouders, opa’s oma’s en buren of vrienden elkaar steunen. Als er professionele hulp nodig is, moet dat makkelijk en snel beschikbaar zijn. Als er geholpen wordt, kijken we niet alleen naar het kind maar naar het hele gezin. Zijn er andere problemen die opgelost moeten worden? Is er bijvoorbeeld armoede, werkloosheid, problemen met de woning? Bij oplossingen hiervoor moeten we buiten de geijkte paden durven denken en handelen.

Daarom:
1. Moet er direct extra geld naar de jeugdzorg om daarmee wachtlijsten te voorkomen. De behoefte aan hulp is hierbij leidend en niet de beschikbare middelen van het Rijk. We zetten ons in om te harde bezuinigingen vanuit het Rijk te voorkomen.
2. Willen we dat de gemeente doorgaat met een brede aanpak voor hulp aan gezinnen. De gemeente moet niet alleen onderzoeken wat het kind nodig heeft, maar ook wat het hele gezin nodig heeft. De jeugdhulp moet werken met familiegroepsplannen.
3. Zorgen we in noodsituaties voor tijdelijke huisvesting van gezinnen.
4. Zetten we in op een nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, zodat via school snel en gemakkelijk hulp wordt geboden bij problemen.
5. Willen we kindermishandeling voorkomen, door goede samenwerking tussen politie en jeugdwerkers. Vroeg signaleren en goed opvangen van signalen is noodzakelijk.

Blijvende aandacht voor een preventieve jeugdzorg
Problemen voorkomen is de allerbeste vorm van hulp. Het is daarom het beste als we kunnen voorkomen dat jongeren schulden maken, ziek worden of uit huis geplaatst moeten worden. Dit scheelt de gemeente niet alleen geld, maar we geloven dat jongeren op de langere termijn een stabieler leven hebben. Om die reden willen we ook vechtscheidingen tegengaan. Iedereen kent de individuele drama’s. Het is een groot onrecht als kinderen hiervan de dupe worden. Daarom willen we investeren in preventiemiddelen om dergelijke drama’s te voorkomen.

Daarom:
1. Willen we oudergroepen opzetten en daarmee ouders steun bieden in de eerste 1001 dagen van het kind, want in deze eerste levensfase ontwikkelen kinderen zich het sterkst.
2. Bieden we ouders vrijblijvend de mogelijkheid aan om hun relatie te versterken en zich te informeren over opvoeden.
3. Werkt iedereen samen om de gevolgen van (v)echtscheiding voor de kinderen zo klein mogelijk te houden.
4. Willen we dat jongeren op scholen meer en betere voorlichting ontvangen over het aangaan van schulden. 40% van de mensen die zich melden bij het IDO vanwege schulden is jonger dan 27 jaar!

Een ingrijpend duurzaamheidsplan
Ons verbruik van fossiele brandstoffen vervuilt de schepping én helaas ook onze stad. Dit past niet bij ons begrip van rentmeesterschap. Bovendien is het niet prettig om in een vieze omgeving te wonen. Wij willen er voor zorgen dat onze aarde ook nog bewoonbaar is voor onze kleinkinderen. Gelukkig is door inwoners en organisaties uit Lelystad de afgelopen jaren een ‘duurzaamheidsplan’ opgesteld. Het bevat uiteenlopende ideeën: van afvalplastic scheiden tot milieubewust groenbeheer. Duurzaam beleid wordt door inspanning van gemeente, bedrijven en inwoners steeds meer de nieuwe standaard. De komende jaren moet het masterplan duurzaamheid met kracht verder worden uitgevoerd, zodat Lelystad echt schoon en duurzaam wordt.

Daarom:
1. Willen we dat afvalplastic in een minicontainer aan huis worden opgehaald.
2. Blijft het ophalen van oud papier zoals dat nu is.
3. Krijgen inwoners die zwerfvuil opruimen steun van de gemeente, wij willen dat zij niet zelf het vuil hoeven af te voeren.
4. Willen we dat het groenbeheer van de gemeente milieubewust en dier- en plantvriendelijk wordt uitgevoerd.
5. Willen we dat gemeentelijk beleid beoordeeld wordt op duurzaamheid en dat de gemeente een Fairtrade gemeente wordt.

Meer duurzame energie
De ChristenUnie wil investeren in schone energie. Om in de toekomst schone energie te garanderen is een nieuwe aanpak nodig. Windmolens, zonnepanelen en geo-thermische energiecentrales zullen ons daarbij moeten helpen. Ook ons energieverbruik moet en kan anders. Het is tijd dat huizen en gebouwen energieneutraal worden, elektrisch rijden faciliteiten krijgt en het fietsen in Lelystad nog meer gestimuleerd wordt.

Daarom:
1. Blijft de ambitie van de gemeente om Lelystad in 2025 energieneutraal te maken. Hiervoor worden de activiteiten uit het duurzaamheidsplan uitgevoerd en grijpen we ook nieuwe kansen aan.
2. Gaan we 15 miljoen euro van de NUON-gelden blijvend inzetten voor duurzame ontwikkelingen. Het Lelystads Energiefonds (LEF) helpt duurzame ontwikkelingen te realiseren.
3. Stimuleren we dat bestaande woningen worden geïsoleerd. Nieuwe woningen en gebouwen worden meteen energieneutraal gebouwd of anders zó dat energieneutraal makkelijk te realiseren is.

Samen kiezen voor een duurzame stad
Ingrijpende veranderingen hebben extra draagvlak nodig. De ChristenUnie zet daarom in op nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties om Lelystad schoon en duurzaam te krijgen. We vinden het belangrijk dat mensen bewust worden van de vervuilingsproblematiek en goede voorlichting ontvangen zodat de wil ontstaat om ingrijpend te veranderen.

Daarom:
1. Willen we innovatietafels organiseren samen met bedrijven en organisaties, zoals de Natuur en Milieufederatie of de Wageningen Universiteit, om innovatieve plannen te maken voor een duurzamere samenleving.
2. Willen we kleine initiatieven, zoals het ontwikkelen van plukroutes, het aanleggen van ommetjes en het vergroenen van gebieden, als gemeente ondersteunen. We willen het pionierspad (in elk geval dat stuk van het LAW-pad dat door Lelystad loopt) weer begaanbaar maken en de bewegwijzering weer herstellen en onderhouden.
3. Denken we bij de vestiging van nieuwe bedrijven altijd na over duurzaamheid van bouw, vervoer en inrichting van de omgeving.
4. Willen we studenten op middelbare scholen en ROC’s duurzaamheidsvraagstukken van de gemeente voorleggen, zodat de jeugd over duurzame techniek leert en de gemeente van technische oplossingen profiteert.

Veiligheid als kerntaak
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van mensen in kwetsbare situaties en de bestrijding van criminaliteit. Bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Die aanpak is zacht waar het kan en hard waar het moet. Wij hebben aandacht voor slachtoffers en stimuleren een effectieve aanpak van daders - ook door de nodige regels te stellen.

Daarom:
1. Wordt geweld tegen hulpverleners niet getolereerd.
2. Blijven buurtpreventie en Burgernet belangrijke middelen om nog veiligere wijken te creëren.
3. Willen we de openbare ruimte doelgericht op sommige plaatsen beter verlichten en toegankelijker maken. Veilig zijn en je veilig voelen zijn namelijk twee verschillende dingen. Hoewel het aantal misdaden in Lelystad daalt, voelt de Lelystedeling zich nog lang niet altijd veilig.

Softdrugs
De ChristenUnie beschouwt softdrugs als een gevaar voor de volksgezondheid. Drugsverslaving bemoeilijkt participatie in de samenleving. De ChristenUnie wil graag veilige wijken en scholen, waar kinderen niet in contact komen met schadelijke middelen, noch met mensen die dat verhandelen. Wij tolereren ook niet dat softdrugs, in het bijzonder wiet, worden geproduceerd in woonhuizen. Regelmatig leidt dit tot levensgevaarlijke situaties omdat men voor wietplantages stroom aftapt. Brandgevaar is dan een serieus probleem.

Daarom:
1. Zet de ChristenUnie in op preventie van drugsgebruik.
2. Gaan we de illegale drugshandel aanpakken, zeker op plekken waar jongeren komen (bijvoorbeeld scholen).
3. Acht de ChristenUnie de aanwezigheid van een coffeeshop ongewenst.
4. Willen we dat er voldoende aandacht is voor het opsporen van illegale wietplantages.
5. Willen we dat alleen evenementenorganisatoren, die medeverantwoordelijkheid dragen voor het tegengaan van drugsgebruik tijdens het evenement, in Lelystad evenementen organiseren.


Meer bestrijding van mensenhandel en illegale prostitutie
De ChristenUnie zet in op een samenleving waarin men veel vrijheid heeft en zich dus vrij kan ontwikkelen. Het is daarom een zeer ernstige zaak dat in Lelystad mensenhandel en gedwongen prostitutie voorkomt. De afgelopen jaren heeft zich een paar grote zaken voorgedaan. Het is voorgekomen dat loverboys en lovergirls mensen dwongen tot seks. Ook zijn er meerdere illegale bordelen opgerold in Lelystad waar gedwongen prostitutie plaatsvond. In sommige zaken waren er minderjarige slachtoffers. De ChristenUnie heeft mensenhandel en gedwongen prostitutie in Lelystad de afgelopen raadsperiode daarom hoog op de agenda gezet. Ook voor de komende raadsperiode blijft dit bittere noodzaak.

Daarom:
1. Vinden we opsporing en handhaving van illegale prostitutie en mensenhandel erg belangrijk.
2. Willen we de bestrijding van mensenhandel en (illegale) prostitutie als speerpunten in het veiligheidsbeleid.
3. Willen we professionals goed trainen voor het signaleren van illegale prostitutie en mensenhandel.
4. Zetten we bij het bestrijden van mensenhandel in op regionale samenwerking en een integrale aanpak om problemen in hun samenhang op te lossen.


Voldoende privacy
De ChristenUnie vindt privacy erg belangrijk. Door de decentralisatie van de zorg heeft de gemeente de afgelopen jaren veel extra zorgtaken gekregen. Hierdoor beheert zij nu meer persoonsgegevens dan vier jaar geleden. Aan de hand van deze gegevens kan de gemeente op tijd zorggeld uitkeren en mensen van zorg voorzien. Het bezit van deze gegevens kan ook de privacy schaden en daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en zich actief inspant om gegevens veilig op te slaan en terughoudend is met het opvragen van nieuwe gegevens.

Daarom:
1. Willen we dat de gemeente alleen noodzakelijke gegevens opvraagt bij haar inwoners.
2. Geven wij hoge prioriteit aan het opslaan en afschermen van gegevens.
3. Moet de gemeente terughoudend zijn met het aan elkaar knopen van gegevens waaruit conclusies over inwoners kunnen worden getrokken.
4. Is de gemeente zeer terughoudend met een middel als cameratoezicht in de openbare ruimte.

Meer woningbouw en sociale huur
Mensen uit het hele land ontdekken Lelystad. Grote gerenommeerde bedrijven vestigen zich in Lelystad en zoeken voor hun werknemers ook ruimte om te wonen en te ontspannen. De verkoop van woningen neemt toe en er wordt weer volop gebouwd in Lelystad. De ChristenUnie zet bij nieuwe woningbouw in op betaalbaarheid, kwaliteit, groen en duurzaamheid. Wonen is een recht voor iedereen. Huisuitzettingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Daarom:
1. Verleiden we mensen van buiten Lelystad om hier te gaan wonen door gerichte en creatieve marketing.
2. Bouwen we woningen die lang meegaan en duurzaam zijn.
3. Bestemmen we 30% nieuwbouw voor goed geprijsde koopwoningen en sociale huur en 70% voor het duurdere segment.
4. Onderzoeken we casussen om te leren hoe betere begeleiding huisuitzettingen kan voorkomen.

Een betere groenvoorziening en onderhoud
Wie Lelystad ziet vanuit de lucht, ontdekt dat we bijzonder veel natuur in de stad hebben. We zijn één van de groenste gemeenten van Nederland. Dit maakt wonen in Lelystad prettig. Op sommige plekken staat het onkruid erg hoog. Wij willen dat ons openbaar groen op tijd en netjes wordt onderhouden zodat het wonen in onze wijken prettig blijft, ook voor nieuwe bewoners. Bij herinrichting van een wijk wil de ChristenUnie tegemoet komen aan de wensen van bewoners en belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld het Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL).

Daarom:
1. Kiest de ChristenUnie voor aanleg van voldoende groen in de hele stad.
2. Bestrijden we oprukkend onkruid (zoals de Japanse duizendknoop) in onze stad.
3. Bieden wij ondernemers de gelegenheid om rotondes te sponsoren met als doel verbetering van het straatbeeld.

Een vormende cultuursector
Cultuur vormt de ziel van de stad. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. Cultuur draagt bij aan een balans tussen ontspanning en inspanning. Wij vinden het belangrijk dat mensen samen in hun vrije tijd zingen, spelen en creatief bezig zijn. Kinderen moeten al jong de kans krijgen kennis te maken met dans, muziek of creativiteit. Zo kunnen ze hun talenten ontdekken en zichzelf breed ontwikkelen.

Daarom:
1. Willen wij dat kinderen, ook als ze uit gezinnen komen met geringe financiële middelen, door middel van het sport- en cultuurfonds toch mee kunnen doen met dans, muziek of beeldende vorming.
2. Streven we naar voldoende subsidie voor de Agora om volwaardig te kunnen programmeren.
3. Stimuleren we dat culturele instellingen en het onderwijs goed samenwerken.
4. Willen we dat alle kinderen in Lelystad minimaal eenmaal in hun schoolcarrière het Nieuw Land Erfgoed Museum bezoeken.
5. Zijn wij zuinig op onze cultuurhistorische gebouwen, steunen wij de verdere ontwikkeling van onze museale voorzieningen en zien we graag dat het werkeiland een monument wordt.

Meer sport voor gezondheid en ontspanning
Lelystad heeft prachtige uitgestrekte fiets- en wandelpaden die uitnodigen om buiten te sporten. Ook goede sport- en kunstgrasvelden dragen hieraan bij. Sporten is goed voor de gezondheid en sportprestaties kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen. Bij teamsporten leren mensen om samen aan een doel te werken, te incasseren en door te zetten. Daarom vinden we sport belangrijk en willen we dat iedereen kan meedoen.

Daarom:
1. Richten we sportwijkwerk op zowel kinderen als volwassenen.
2. Willen we dat de gemeente sportverenigingen ondersteunt om deze (bestuurlijk) gezond te houden en om voldoende vrijwilligers aan zich te binden.
3. Zijn sportverenigingen toegankelijk voor iedereen. Dit kan door het in stand houden van het Jeugdsportfonds voor minima.
4. Zetten we in op Lelystad als watersportstad. Dit willen we bereiken door de jeugd kennis te laten maken met de watersport en door goede bereikbare sportaccommodaties bij de kust te ontwikkelen.
5. Worden bij de aanleg van nieuwe sportvelden geen rubberkorrels gebruikt.

Meer samenwerken
Inwoners hebben vaak goede ideeën over hoe het beter of leuker kan in Lelystad of in hun eigen wijk. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze ideeën ook echt uitgevoerd kunnen worden. Als burgers met deze ideeën komen, moeten we kijken naar wat mogelijk is en hebben deze burgers recht op een steuntje in de rug zonder dat de overheid het gaat overnemen. Dit kan door de ideeënmakelaar door te laten gaan met haar werk. In wijken kunnen inwoners meebeslissen over een deel van de budgetten die ingezet worden voor hun wijk. Als ze middelen uitsparen, door bijvoorbeeld zelf deels het onderhoud te doen, kan het geld dat uitgespaard is ingezet worden voor iets anders. De wijkbewoners mogen zelf kiezen waar zij dit geld aan uitgeven. Kortom, beleid wordt altijd ontwikkeld met betrokken organisaties, ondernemers en inwoners. Wij willen de originele ideeën van kinderen daarbij betrekken en hun invloed en betrokkenheid vergroten.

Daarom:
1. Stellen we beleid op in samenwerking met organisaties en inwoners van de stad.
2. Willen we dat de ideeënmakelaar door kan gaan met haar werk.
3. Is er een budget beschikbaar voor ideeën van de inwoners.
4. Schrappen we belemmerende regels en denkt het stadhuis mee met de burger (wat kan wel in plaats van wat kan niet).
5. Blijft de motiemarkt in stand als manier om burgers met eigen ideeën te laten komen en hen meer te betrekken bij de politiek.
6. Willen we inwoners blijven betrekken bij de besteding van het wijkbudget.
7. Hebben we een luisterend oor voor ideeën van kinderen in onze stad.

Blijvende aandacht voor de asbestproblematiek
Er komt veel af op Lelystedelingen met asbest in hun dak. In 2024 zijn asbestdak verboden. Niet iedereen is in staat om de kosten voor vervanging op te brengen. Buren zijn bij dakrenovatie al snel van elkaar afhankelijk. De gemeente draagt hierin een sociale verantwoordelijkheid.

Daarom:
1. Willen wij procesbegeleiding voor inwoners die groepsgewijs asbestdaken gaan renoveren. Daartoe rekenen we onder andere hulp bij administratie en interpretatie van wet- en regelgeving.
2. Heeft de gemeente een asbestlening voor particulieren. Voor diegene die niet aan de voorwaarden kan voldoen, moet voorzien worden in maatwerk.

Meer creativiteit in het stadshart
Het Stadshart is een belangrijk visitekaartje voor Lelystad. De laatste jaren is het centrum erop vooruitgegaan. Het Stadhuisplein is vernieuwd, de straten zijn vergroend en de leegstand neemt langzaam af. Maar dit is niet genoeg. De ChristenUnie mist veel creativiteit bij het opknappen van het Stadshart. Sommige steden hebben een thema, zoals ‘kinderstad’ in het Vlaamse Mechelen. Een thema kan de beleving aanzienlijk verhogen, zorgt voor vermaak en brengt nieuwe mensen in de stad. Creativiteit kan ook worden toegepast bij bouw en verbouwingen.

Daarom:
1. Willen we zoeken naar één of meerdere thema’s om onze stad op te profileren en de beleving te verhogen.
2. Streven we naar een jaarlijks evenement dat het Stadshart laat bruisen en mensen trekt zoals bij de Zandtovenaar.
3. Willen we dat ons Stadshart nog groener wordt met het planten van mooie bomen, aanleg van stroken gras en perken en ‘verticaal’ groen. 4. Willen we dat er een duidelijke focus komt op de beleving van het Stadshart. Dit kan bijvoorbeeld door plaatsing van speelse fonteinen, mogelijkheden voor kinderen om te spelen en gezellige terrasjes in het Stadshart.
5. Komen horecagelegenheden zoveel mogelijk op één plaats in de stad, waardoor reuring en gezelligheid ontstaat.

Lelystad bereikbaar
Lelystad is en blijft goed bereikbaar voor iedereen. Goede infrastructuur is belangrijk om Lelystad een logistiek knooppunt te laten zijn. We zetten in op goed begaanbare wegen en op de ontwikkeling van een ontsluiting aan de zuidzijde van Lelystad bij de A6 en Lelystad Airport. Binnen de Metropool Regio Amsterdam maken we ons hard voor nachtnetverbindingen van de trein, zowel richting Amsterdam als Zwolle. We spelen in op de toekomst en reserveren ruimte voor het elektrisch opladen van voertuigen. We durven te dromen en willen onderzoeken hoe we in de toekomst de bevoorrading van het Stadshart efficiënt en geruisloos met behulp van elektrisch vervoer kunnen laten plaatsvinden.

Daarom:
1. Wil de ChristenUnie een goede doorstroming voor het autoverkeer.
2. Zetten we in op het scheiden van auto- en fietsverkeer met een realistische blik op de financiën.
3. Willen we goede bereikbaarheid voor de toekomstige Campus (de nieuwe locatie voor het voortgezet onderwijs).
4. Zetten we in op een goede (nacht)verbinding per trein.
5. Onderzoeken we mogelijkheden om bevoorrading van het Stadshart vanuit een distributiecentrum aan de rand van de stad te laten plaatsvinden als dit efficiënter is en minder overlast veroorzaakt voor bewoners van het Stadshart.

Beheersbaar parkeerbeleid
Het onderhoud en beheer van parkeergelegenheden is niet gratis. Het zal door de gemeente, ondernemers of door parkeerders betaald moeten worden. Vrij parkeren in het Stadshart leidt tot een overvloed aan forensen die de hele dag hun auto parkeren om over te stappen op de trein. De ChristenUnie kiest daarom voor een constructie waarbij de gebruiker van het Stadshart de parkeerkosten betaalt. Leidend daarbij is dat we bezoekers willen verleiden om lang in het Stadshart te vertoeven.

Daarom:
1. Blijft betaald parkeren gehandhaafd.
2. Zetten we in op goede reclame die mensen kan verleiden goedkope parkeerabonnementen te nemen.